Regulamin szkoleń i kursów online organizowanych przez markę Makeup Point Academy

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, marka Makeup Point Academy należąca do Beauty Support sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ustala niniejszy Regulamin korzystania z platformy elearningowej www.makeuppointacademy.pl, zwany dalej Regulaminem  i  zobowiązuje  się  do jego przestrzegania.
 2. Niniejszy Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Makeup Point Academy w postaci szkoleń za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego na stronie internetowej: www.makeuppointacademy.pl zwanych dalej Serwisem, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
 5. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
 6. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Makeup Point Academy  na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem, Beauty Support sp. z o.o. oraz na podstawie Regulaminu.

 § 2

Definicje

 1. Makeup Point Academy – marka należąca do Beauty Support sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stanisławowskiej 63/12 nip: 894 314 40 01 krs 0000797634  regon 384040967
   tel. 512 511 971 biuro@makeuppointacademy.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Makeup Point Academy umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z platformy e-learningowej www.makeupppointacademy.pl
 4. Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna, zawierająca umowę o świadczenie Usługi szkolenia e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia e-learning.
 5. Usługi – usługi świadczone przez Makeup Point Academy na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 6. Usługi elektroniczne – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Makeup Point Academy na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 7. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.makeuppointacademy.pl
 8. Informacja handlowa  każda informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku marek Makeup Point oraz Makeup Point Academy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego.

 § 3

Zakres świadczonych usług

 1. Makeup Point academy świadczy Usługi elektroniczne, w szczególności polegające na możliwości uczestnictwa w szkoleniach e-learning, webinariach, spotkaniach online (szkolenia on-line) czy kursach online.
 2. Korzystanie z wszystkich Usług wymaga złożenia zamówienia na dane szkolenie/kurs poprzez sklep online podlinkowany do Serwisu lub rejestracji na wybrane szkolenie/webinarium.
 3. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Makeup Point Academy. Makeup Point Academy uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług elektronicznych.
 4. Oferta świadczenia Usług elektronicznych może być rozszerzona w porozumieniu z Użytkownikami.

§ 4

Zawarcie umowy i zakres usługi e-learning

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania przez Makeup Point Academy złożonego przez Użytkowanika zamówienia oraz opłacenia go wybraną formą płatności.
 2. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Użytkownikowi pliku (plików) zawierającego dostęp do szkolenia, nagrania lub kursu.
 3. W ramach umowy Użytkownik otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną administracyjnie za wybrane szkolenie e-learning , na zasadach opisanych w charakterystyce szkolenia.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności na wskazane konto bankowe, po otrzymaniu  wiadomości e-mail z danymi do płatności, na adres podany w zamówieniu.
 5. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym Makeup Point Academy rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Użytkownika.
 6. Udostępnienie pliku następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Beauty Support  sp. z o.o.

 § 5

Zasady dokonywania płatności

 1. Zasady dokonywania płatności oraz składania zamówienia są opisane w regulaminie na stronie podlinkowane sklepu<Regulamin sklepu dostępny jest pod tym linkiem https://makeup-point.pl/regulamin-sklepu/

 § 6

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Użytkownicy powinni dysponować:

1) urządzeniem posiadający dostęp do sieci Internet;

2) przeglądarką (najnowszą wersją/zaktualizowaną) Chrome , Firefox,  Safari , Opera

3) przeglądarką plików pdf 

4) do obsługi kursu w formacie Flash wymagany jest Adobe Flash Player 10.3 i późniejsze oraz jedna z następujących przeglądarek: Windows: Microsoft Edge (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) Mac: Safari 7 i późniejsze. 

5) kamerą internetową (spotkania on-line, );

6) mikrofonem lub zestawem słuchawkowym (spotkania on-line);

 1. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania i prawidłowej obsługi Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies
 2. Użytkownik/Uczestnik spotkania ma obowiązek przed szkoleniem zapoznać się z informacjami dla Kursantów zawartymi pod podanym linkiem  https://makeuppointacademy.pl/info-organizacyjna-dla-kursantow/

§ 7

Określenie praw i obowiązków stron

 1. Makeup Point Academy zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Makeup Point Academy dla danej usługi.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika oraz uczestnika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem w tym prawem autorskim, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Makeup Point Academy
 4. Makeup Point Academy zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i inne materiały udostępniane Uczestnikom szkoleń e-learning objęte są prawem autorskim. Użytkownik lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, udostępnianie osobom trzecim, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 5. Makeup Point Academy uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Użytkownikowi lub uczestnikowi szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi e-learning.
 6. Makeup Point Academy  zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika szkolenia.
 8. Makeup Point Acdemy nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usług przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

4) za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, niezależnych od Makeup Point Academy

 1. Makeup Point Academy nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż  www.makeuppointacademy.pl do których linki umieszczono w Serwisie.
 2. Makeup Point Academy zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, a o zmianach poinformuje Użytkowników drogą e-mail oraz w Regulaminie, jeżeli zmiany miałyby wpływ na treść niniejszego Regulaminu.

 § 8

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Beauty Support  sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 63/12
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 4 ust. 5, za pośrednictwem złożenia zamówienia jest dobrowolne.
 3. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi e-learning, Love Beauty sp. z o.o. jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi e-learning oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi e-learning.
 4. W przypadku uzyskania przez Makeup Point Academy wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Love Beauty sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Uczestnika szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 5. Beauty Support sp. z o.o. może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1) imię i nazwisko Uczestnika szkolenia,
  2) numer NIP (firmy, podanej do wystawienia faktury)
  3) adres zamieszkania jako adres do korespondencji,
  5) adres poczty elektronicznej,
  6) numer telefonu.
 6. Udostępniając formularz rejestracyjny Użytkownik określa dane osobowe Uczestnika szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia Usługi przez Makeup Point Academy
 7. Makeup Point Academy może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika szkolenia z usługi e-learning (dane eksploatacyjno-techniczne):
  1) oznaczenia identyfikujące Uczestnika szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
  2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik szkolenia,
  3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi e-learning,
 8. Beauty Support sp. z o.o. jako administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i Uczestników szkolenia. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 10. Beauty Support sp. z o.o. może, na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkolenia innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, dostarczającym platformę webinaryjną, obsługę księgową i prawną związaną ze świadczoną uczestnikowi usługą.
 11. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 12. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 13. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.
 14. Wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO należy kierować do administratora danych osobowych pod biuro@makeuppointacademy.pl

 § 9

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki plik (pliki) szkolenia został udostępniony Użytkownikowi przez Makeup Point Academy
 2. Reklamacje usług Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą adresu e-mail na biuro@makeuppointacademy.pl Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko  Użytkownika (imię i nazwisko osoby składającej zamówienie jeżeli jest inna od Użytkownika) oraz numer zamówienia. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu e-mail reklamacyjnego. O decyzji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. 

§ 10

Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 1. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu szkolenia online lub konsultacji online zawartej z Makeup Point Academy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od umowy nie może nastąpić już po zrealizowanym szkoleniu (nawet jeżeli Użytkownik z różnych przyczyn, niezależnych od Makeup Point Academy, nie mógł wziąć udziału w danym szkoleniu)
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w postaci elektronicznej i wysłane Makeup Point Academy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia przez Użytkownika od umowy o świadczenie Usługi odpłatnej, po dokonaniu płatności, Makeup Point Academy zwraca Użytkownikowi całą opłatę.
 4. Zgodnie przepisami ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827) art.38 Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu produktów wirtualnych jak dostęp do nagrania, e-booki, pakiety dokumentów czy dostęp do kursu online. 

 § 11

Postanowienia końcowe

 1. Makeup Point Academy ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Makeup Point Academy
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu oraz przesłanie na adres poczty elektronicznej, aktywnych kont Użytkowników Serwisu.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Makeup Point Academy, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2020 roku